Trợ giúp:Maths

Từ Từ điển công nghệ

Bạn có thể gõ công thức toán học theo quy ước của TeX. Nhờ chèn thẻ math vào. Thí dụ:

<math>a^2 + b^2 = \sqrt{c^4}</math>

cho kết quả

<math>a^2 + b^2 = \sqrt{c^4}</math>