AC

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 08:43, ngày 21 tháng 6 năm 2009 của Jcisio (Thảo luận | đóng góp) (AC đổi thành AC (Alternating Current))

Trang đổi hướng

Đổi hướng đến: