Thẻ đánh dấu

Từ Từ điển công nghệ

Trang này liệt kê các thẻ đánh dấu mà phần mềm dùng nó để đánh dấu một sửa đổi, và ý nghĩa của nó.

Tên thẻHiển thị trên danh sách thay đổiMô tả ý nghĩa đầy đủNguồn gốcCó kích hoạt?Các thay đổi được ghi thẻ
mw-contentmodelchangethay đổi mô hình nội dungSửa đổi thay đổi mô hình nội dung của trangXác định bởi phần mềmKích hoạt0 thay đổi