Thống kê

Từ Từ điển công nghệ
Thống kê trang
Số trang nội dung505
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
719
Số tập tin đã tải lên20
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Từ điển công nghệ được thành lập1.890
Số sửa đổi trung bình trên một trang2,63
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản1.586
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
0
Bot (danh sách thành viên)0
Bảo quản viên (danh sách thành viên)7
Hành chính viên (danh sách thành viên)1