8-PSK

Từ Từ điển công nghệ
Chú ý

Bài viết này có nội dung chưa được kiểm tra, cần xem lại. Hãy cẩn trọng khi tham khảo thông tin trong bài này.

8-PSK, là điều chế PSK với 8 pha khác nhau.