Wi-Fi

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ 802.11)

Công nghệ không dây cho phép kết nối mạng cục bộ theo chuẩn IEEE 802.11