AJAX

Từ Từ điển công nghệ


AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), là công nghệ cho phép tạo nên những ứng dụng web có giao diện phong phú và có thể truy xuất dữ liệu từ server để cập nhật một phần nội dung trang web hiện hành mà không phải nạp lại toàn bộ trang như ở các website truyền thống.

AJAX là sự kết hợp của các công nghệ sẵn có: XHTML (để hiển thị đối tượng), DOM (để thay đổi một phần nội dung trang web), XMLHttpRequest (chức năng trong JavaScript để trao đổi dữ liệu không đồng bộ với máy chủ).

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

Xem thêm