ASAP

Từ Từ điển công nghệ

as soon as possible (ASAP), tiếng Việt gọi là nhanh nhất có thể, là một thuật ngữ viết tắt phổ biến trong các tài liệu kĩ thuật.