ASE

Từ Từ điển công nghệ

ASE là từ viết tắt của Amplified Spontaneous Emission, tức bức xạ tự phát được khuếch đại. Đây là nguồn nhiễu chủ yếu của một đường truyền viễn thông quang có bộ khuếch đại.