ASIC

Từ Từ điển công nghệ

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), tiếng Việt gọi là Vi mạch tích hợp ứng dụng riêng, là một khái niệm chỉ các vi mạch tích hợp được xây dựng cho một ứng dụng cụ thể.