ATM

Từ Từ điển công nghệ

ATM (Asynchronous Transfer Mode) là giao thức mạng chuyển mạch gói, dùng các gói tin có kích thước cố định và header rất bé giúp giảm overload và đẩy nhanh tốc độ truyền. Đây là giao thức ở lớp 2 của ISO.

Mặc dù đã từng đạt được nhiều thành công, được áp dụng rộng rãi trong WAN nhưng ATM cũng gặp không ít thất bại vì các khuyết điểm của nó: kích thước gói tin nhỏ bị hạn chế tác dụng khi tốc độ truyền vật lí đã được tăng nhiều, sự phức tạp của ATM làm cho nó không được sử dụng rộng rãi hơn.