Backup

Từ Từ điển công nghệ


Backup, tiếng Việt gọi là Sao lưu, là Sao chép dữ liệu để bảo vệ, nhằm tránh khả năng bị mất hoặc thất thoát dữ liệu.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài