Block Codes

Từ Từ điển công nghệ


Block Codes, tiếng Việt gọi là Mã khối, là một kỹ thuật mã hóa sửa sai (FEC). Mã khối được xây dựng dựa trên 1 ma trận sinh mã và có thể được giải mã theo 1 ma trận giải mã.

Tại sao gọi là mã khối vì cấu trúc mã hóa và giải mã đều có thể biễu diễn dưới dạng ma trận (dạng khối).

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài