Blog

Từ Từ điển công nghệ


Blog (web log), tiếng Việt gọi là Nhật ký web, là một dạng nhật ký trực tuyến. Người viết có thể là cá nhân hoặc nhóm, đưa thông tin lên mạng với mọi chủ đề, thông thường có liên quan tới kinh nghiệm hoặc ý kiến cá nhân, chủ yếu cung cấp thông tin đề cập tới những chủ đề chọn lọc, không giống như các báo truyền thống. Một trang blog có thể chứa các siêu liên kết, hình ảnh và liên kết (tới các trang chứa phim và âm nhạc).


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài