Cực máng hở

Từ Từ điển công nghệ


Open-drain, tiếng Việt gọi là cực máng hở. Trong các vi mạch CMOS, ngõ ra thường là một cặp MOSFET bổ phụ, bao gồm kênh P và kênh N. Trong một số trường hợp, người ta bỏ MOSFET kênh P đi, và đưa cực máng của MOSFET kênh N ra ngoài. Như vậy, ngõ ra trong trường hợp này chỉ có thể rút dòng về VSS, chứ không thể cấp dòng từ VDD. Ứng dụng trong chuyển mức điện áp, AND nối dây, ...

Xem thêm