Chuyển giao nhanh

Từ Từ điển công nghệ

Tiêu chuẩn IEEE 8.02.16e hỗ trợ ba hình thức chuyển giao: chuyển giao cứng (HHO), chuyển giao BS nhanh (FBSS: Fast BS Switching) và chuyển giao phân tập Macro (MDHO: Macro Diversity Handoff). Trong số các chuyển giao này, chuyển giao HHO là bắt buộc, còn FBSS và MDHO là tuỳ chọn. Một số kỹ thuật đã nghiên cứu để tối ưu hóa chuyển giao HHO. Các nghiên cứu này đã cho phép đảm bảo trễ chuyển giao lớp 2 không quá 50ms. Trong trường hợp chuyển giao MDHO, MS được phép đồng thời thông tin trên giao diện vô tuyến với nhiều BS. Tất cả các BS tham gia vào thông tin với MS được gọi là tập phân tập hay tập tích cực.