Computer Aided Design

Từ Từ điển công nghệ

Computer-Aided-Design (CAD), tiếng Việt gọi là Thiết kế với sự hỗ trợ/trợ giúp bởi máy tính, là một khái niệm chỉ một phương pháp thiết kế điện tử, thiết kế chi tiết máy,... có sử dụng các công cụ phần mềm chạy trên máy tính.