DNS

Từ Từ điển công nghệ

DNS có thể là viết tắt của: