ERC

Từ Từ điển công nghệ

Electrical Rules Check (ERC), tiếng Việt gọi là kiểm tra các luật điện, là một kỹ thuật kiểm tra các quy định về mặt điện của các thành phần trong một vi mạch.