FAE

Từ Từ điển công nghệ


FAE (Field Application Engineer), tiếng Việt gọi là các kỹ sư phát triển ứng dụng trong các doanh nghiệp.

Xem thêm