FPGA

Từ Từ điển công nghệ

FPGA (Field-programmable gate array), là một chip bán dẫn chứa các thành phần lôgic khả trình gọi là các khối lôgic và mạng kết nối khả trình. Các khối lôgic có thể được lập trình để thực hiện các hàm lôgic cơ bản như AND, XOR, hoặc phức tạp hơn như các bộ giải mã hay các hàm toán học đơn giản. Trong hầu hết các FPGA, các khối lôgic thường bao gồm các phần tử nhớ, có thể là các flip-flop hoặc các khối memory.