Fab

Từ Từ điển công nghệ


Fab (Semiconductor (wafer) fabrication facility), là cách gọi ngắn gọn của các nhà xưởng sản xuất thiết bị bán dẫn.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài