Filter bank

Từ Từ điển công nghệ


Filter bank, tiếng Việt gọi là Dãy bộ lọc, là dãy các mạch lọc dãi thông cho phép tách tín hiệu ngõ vào thành các thành phần tín hiệu ngõ ra có phổ tần khác nhau.

Do filter bank có khả năng tách (hoặc tổng hợp) các thành phần có tần số khác nhau trong (hoặc vào) tín hiệu gốc, filter bank được ứng dụng cho việc điều chế và giải điều chế tín hiệu đa sóng mang OFDM.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài