Forum

Từ Từ điển công nghệ


Forum (Internet Forum), tiếng Việt gọi là Diễn đàn, là trang thảo luận trực tuyến.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài