H-ARQ

Từ Từ điển công nghệ


H-ARQ (Hybrid Automatic Repeat-reQuest), tiếng Việt gọi là yêu cầu lặp tự động lai (hỗn hợp), là giao thức tái truyền dẫn được ứng dụng để cải thiện tính chất chống chịu các lỗi tương thích liên kết trên đường truyền vô tuyến. Trạm thu sóng có thể yêu cầu tái truyền dẫn các gói dữ liệu đã nhận bị lỗi, đồng thời gửi cho mỗi gói một báo nhận (ACK) hoặc hồi âm báo nhận các gói dữ liệu không nguyên vẹn (NACK) tới trạm phát.