Hash

Từ Từ điển công nghệ


Hash hay Hash function, tiếng Việt gọi là 'Hàm băm hay thuật toán băm, là một thuật ngữ bảo mật dùng để chỉ khả năng biến đổi bất cứ thông điệp (có độ dài bất kỳ) thành một chuỗi các ký tự có độ dài cố định. Chuỗi kết quả này còn được gọi là thông điệp tóm lược (message digest) hay vân tay số (digital fingerprint).

Hai tính chất quan trọng của hàm băm là:

  • Tính một chiều: không thể suy ra dữ liệu ban đầu từ kết quả.
  • Tính duy nhất: xác suất để có một vụ va chạm (hash collision), tức là hai thông điệp khác nhau có cùng một kết quả băm, là cực kì nhỏ.

Do vậy hàm băm được dùng để chống và phát hiện xâm nhập; bảo vệ tính toàn vẹn của thông điệp được gửi qua mạng; tạo chìa khóa từ mật khẩu, và tạo chữ kí điện tử.

SHA-1MD5 là hai thuật toán băm thông dụng nhất và được sử dụng trong rất nhiều hệ thống bảo mật.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài