IDF

Từ Từ điển công nghệ


IDF (Intel Developer Forum), tiếng Việt gọi là Diễn đàn các nhà phát triển Intel. Đây là diễn đàn diễn ra hai lần một năm, vào mùa xuân và mùa thu, là nơi để các nhà công nghệ trao đổi về các sản phẩm của Intel hoặc sản phẩm liên quan.

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

Trang web chính thức

Xem thêm