LCD

Từ Từ điển công nghệ

Liquid Crystal Display (LCD), tiếng Việt gọi là Màn hình hiển thị tinh thể lỏng hay Màn hình tinh thể lỏng.

Xem thêm