Loop local

Từ Từ điển công nghệ
Chú ý

Bài viết này có nội dung chưa được kiểm tra, cần xem lại. Hãy cẩn trọng khi tham khảo thông tin trong bài này.

Local loop :là mạch vòng nội bộ ,kết nối từ thiết bị đầu cuối của người dùng đến tổng đài