MMS (Multimedia Messaging Service)

Từ Từ điển công nghệ


MMS (Multimedia Messaging Service), tiếng Việt gọi là Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện, là một chuẩn trong các hệ thống tin nhắn điện thoại, cho phép gửi các thông điệp kèm với những đối tượng đa phương tiện (âm thanh, hình ảnh, video, văn bản có định dạng).

MMS được triển khai rộng rãi trong các mạng tế bào.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài