MZI

Từ Từ điển công nghệ


MZI (Mach-Zehnder Interferometer), tiếng Việt gọi là Giao thoa kế Mach-Zehnder, là giao thoa kế được đặt tên theo hai nhà vật lí Ludwig Mach, con trai của Ernst Mach, và Ludwig Zehnder.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài