Multiplexer

Từ Từ điển công nghệ

Multiplexer hay MUX, tiếng Việt gọi là Bộ hợp kênh, là một thiết bị điện tử cho phép ghép các tín hiệu số từ hai hay nhiều kênh thành một kênh.

Xem thêm