Network on Chip

Từ Từ điển công nghệ
(đổi hướng từ NoC)

Network on Chip (NoC), dịch là Mạng trên vi mạch, là một khái niệm dùng để chỉ một loại kiến trúc truyền thông trên vi mạch dựa trên ý tưởng tích hợp kiến trúc mạng máy tính lên trên một vi mạch đơn.

Liên kết ngoài