PLA

Từ Từ điển công nghệ

Programmable logic array (PLA), tiếng Việt gọi là Mảng lô-gíc khả trình,