Packet

Từ Từ điển công nghệ

packet, tiếng Việt gọi là gói, theo định nghĩa trong kỹ thuật chuyển mạch gói là một đơn vị thông tin có khả năng di chuyển độc lập trên mạng.

Xếp loại:Chuyển mạch gói