SOA (Safe Operating Area)

Từ Từ điển công nghệ


SOA (Safe Operating Area), tiếng Việt gọi là vùng làm việc an toàn

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài