Thành viên:Falleaf

Từ Từ điển công nghệ

Anh F, đây là từ điển chứ đâu phải online shop, nên link đến các công ty bán hàng là không cần thiết. --Jcisio 09:34, ngày 2 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Anh F tạo bài mới bằng cách dùng cái input box ở trang chính để nó được trình bày theo đúng mẫu đã thảo luận ở Trợ giúp:Editting --Jcisio 21:46, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (UTC)