Thành viên:TXT

Từ Từ điển công nghệ

Trần Xuân Tú hiện là giảng viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 2005-2007: Nghiên cứu sinh tại CEA-LETI, MINATEC, Grenole, Cộng hòa Pháp.

Trang thông tin cá nhân: www.cvdis.com/~tran