Thảo luận:Thysistor

Từ Từ điển công nghệ

Theo tôi, không nên liệt kê diac vào danh sách các thyristor. --Namqn 18:44, ngày 26 tháng 4 năm 2008 (UTC)