VLC

Từ Từ điển công nghệ

1) VLC (Visible Light Communication) là kỹ thuật cho phép sử dụng ánh sáng trong vùng phổ nhìn thấy được để truyền tin. Mặc dù băng thông của ánh sáng nhìn thấy được rộng gấp 1000 lần băng thông của RF, người ta mới chỉ sử dụng được có 3 dãy Red Green Blue (phát ra từ đèn LED) trong toàn bộ vùng phổ này để truyền thông tin.

Muốn biết thêm thông tin, tham khảo

*Tham gia thảo luận trên forum VNTelecom

*Trang web giới thiệu về VLC

2) VLC (Video LAN Client) là phần mềm mở đọc các loại media được phát triển bởi sinh viên của trường Ecole Central Paris. Xem thêm thông tin trên http://videolan.org