IEC

Từ Từ điển công nghệ


IEC (International Electrotechnical Commission), tiếng Việt gọi là Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế được thành lập năm 1906. Mục tiêu của IEC là thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực điện - điện tử và các vấn đề có liên quan như: chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn điện và hỗ trợ cho thông hiểu quốc tế.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài

Trang web chính thức của IEC