Lịch sử sửa đổi của “Microsoft Silverlight”

Từ Từ điển công nghệ

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 02:03, ngày 6 tháng 9 năm 2007Jcisio (Thảo luận | đóng góp). . (634 byte) (+634). . (New page: Chương trình mang khả năng hoạt hình, biểu diễn ảnh vector và video cho các trình duyệt web. Phiên bản 1.1 của Microsoft Silverlight có kèm đầy đủ .NET CLR...)