Parlay

Từ Từ điển công nghệ


Parlay là một nhóm phát triển các API giúp cho việc lập trình giao tiếp với hệ thống di động dễ dàng hơn trong kỷ nguyên mạng hội tụ.

Liên kết ngoài