AAS

Từ Từ điển công nghệ


AAS (Adaptive Antenna System), tiếng Việt gọi là Hệ thống angten thích nghi, là thuật ngữ dùng trong hệ thống WiMAX nhằm đặc tả việc sử dụng angten thông minh (hay Beamforming) để tăng vùng phủ và giảm nhiễu giao thoa.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài