Beamforming

Từ Từ điển công nghệ


Beamforming, tiếng Việt gọi là kỹ thuật hướng búp sóng, là kỹ thuật sử dụng 1 dải angten để hướng búp phát sóng của angten phát về một hướng nhất định. Khoãng các giữa các angten trong dải là bé hơn 1/2 bước sóng. Kỹ thuật này còn được gọi là kỹ thuật angten thông minh, được dùng trong các hệ thống SDMA, nhằm tăng độ lợi angten phát và giảm nhiễu giao thoa giữa những người dùng trong cùng một tế bào.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài