Bootstrap

Từ Từ điển công nghệ


Bootstrap, tiếng Việt gọi là chương trình khởi động, là một chương trình đơn giản dùng để khởi động một chương trình hoặc một hệ thống khác, phức tạp hơn. Thí dụ, khi bật máy tính, BIOS sẽ kiểm tra phần cứng, sau đó trao quyền điều khiển cho hệ điều hành.

Xem thêm

Liên kết ngoài