CLU

Từ Từ điển công nghệ

Carry Look-ahead Unit: khối thực hiện việc tính toán số nhớ <math>C_i</math> của từng bit, công việc phức tạp nhất của CLA.