NLOS

Từ Từ điển công nghệ


NLOS (Non-Line of Sight), tiếng Việt gọi là không trực xa hay không theo tầm nhìn thẳng, là phản nghĩa của LOS. Trên một đường truyền NLOS, tín hiệu tới máy thu là tổng hợp các thàn phần nhận được từ đường đi trực tiếp, đường phản xạ, năng lượng tán xạ và các thành phần nhiễu xạ. NLOS là một điều kiện tiên quyết trong các hệ thống truyền thông di động như mạng tế bào, mạng WiMAX di động....

Xem thêm

LOS