FIFO

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 08:30, ngày 21 tháng 10 năm 2007 của TXT (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

First-In, First-Out (FIFO), tiếng Việt gọi là Vào trước, ra trước, là một kĩ thuật quản lý hàng đợi trong lĩnh vực truyền thông tin. Với kĩ thuật này, những thông tin được sắp xếp vào hàng đợi trước sẽ được xuất ra khỏi hàng đợi trước.