1xRTT

Từ Từ điển công nghệ


1xRTT (CDMA2000 1x Radio Transmission Technology) là phiên bản đầu tiên của hệ thống CDMA2000. 1xRTT sử dụng một băng tần sóng mang cho mỗi chiều, mỗi băng tần rộng 1,25 MHz như trong chuẩn IS-95 trước đây.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài